adverteren     onze diensten     Twitter     contact     disclaimer     privacy     redactiestatuut     over Geledraak.nl     sitemap  
 
 
Cultuur & geschiedenis 
artikel doorsturen  

Deze week op televisie
China op TV en radio
Lees de tv tips voor de komende week op de
tv tips pagina.

Tijdlijn van de Chinese geschiedenis

 Periode     Belangrijke feiten & gebeurtenissen

Paleolithicum 

van ca. 800.000 -
tot ca. 16.000 v. Chr.

Reconstructie schedel Pekingmens

* Vroegste menselijke overblijfselen in China gerekend tot de soort Homo erectus (ca. 800.000 jaar oud) gevonden bij Lantian.
* Meest beroemde vondsten van Homo erectus, de 'Pekingmens', gevonden in de grotten van Zhoukoudian ten Z.W. van Beijing.

Neolithicum 

van ca. 16.000
tot ca. 2100 v. Chr.

 * Vroegste voorbeelden van neolithisch aardewerk gevonden in het bekken van de Yangzi-rivier (o.a. Pengdoushan).
* Verschillende vroeg-Chinese culturen rond de midden- en benedenloop van de Gele Rivier (Huang He)
* Vroegste archeologische bewijzen van voorouderverering.
* Periode van vele vormen beschilderd aardewerk
* Bekendste culturen: Yangshao en Longshan (ca. 5000 - 2000 v. Chr.)
* Periode van de mythische oerkeizers: o.a de 'Drie Huang' en de 'Vijf Di'.

lees verder over het neolithicum in China


Xia-dynastie

van ca. 2100
tot ca. 1600 v. Chr.

 * Begin van de Chinese Bronstijd met karakteristieke Chinese vormen van ritueel vaatwerk
* Over de Xia-dynastie is vanwege gebrek aan geschreven bronnen weinig bekend. Het feitelijk bestaan van deze dynastie wordt niet door alle historici aanvaard.
* Hoofdstad: vermoedelijk op de plaats van het huidige Erlitou (nabij Luoyang aan de Gele Rivier, provincie Henan)
* Vaak wordt deze periode aangeduid als 'Erlitou-periode' (i.p.v 'Xia').

Shang-dynastie

van ca. 1700
tot ca. 1122 v. Chr
.

 * Verschillende opeenvolgende hoofdsteden: o.a. Bo, Ao en Yin. Yin, nabij Anyang (provincie Henan) was de laatste hoofdstad. (Soms wordt de Shang dynastie ook Yin genoemd)
* De macht werd uitgeoefend door groot-koningen (Wang).
* Bloeiperiode van bronzen ritueel vaatwerk
* Eerste Chinese primitieve ontcijferbare karakters op zgn. orakelbeenderen.
* Ook buiten het eigenlijke Shang-gebied komt de Chinese bronstijd tot grote artistieke bloei; Voorbeeld: Sanxingdui.

lees verder over de Shang-dynastie


Westelijke Zhou-dynastie

1122-771 v. Chr.

 

* Hoofdstad: Hao in het dal van de Wei rivier nabij het huidige Xi'an.
* De legendarische koning Wu Wang veroverde vanuit het westelijke heuvelland de Shang-hoofdstad en stichtte de Westelijke Zhou-dynastie.
* In 771 werd de hoofdstad naar het oosten verplaatst, waarmee een nieuwe dynastie begint.

lees verder over de Westelijke Zhou-dynastie


Oostelijke Zhou-dynastie

770-221 v. Chr

* Hoofdstad: Luoyang
* Ontstaan van verschillende vormen van het Chinese karakterschrift, het Grote Zegelschrift genoemd, vaak aangetroffen aan de binnenkant van bronzen ritueel vaatwerk.
* Bloeitijd van de klassieke filosofie, zoals de Honderd Scholen.
* Chunqiu - periode van de "Lente en Herfst" annalen, 722-481 v. Chr.
* Optreden van Confucius (Kongzi, "Meester Kong"), die leefde van ca. 550 - 479 v. Chr.
* Zhanguo - periode van de "Strijdende Staten", 481-221 v. Chr.
* Eerste fortificaties ter bescherming tegen noordelijke stammen; voorlopers van de Chinese Muur.
* Mencius (Meng zi) 372-289 v. Chr.
* Opkomst van het taoïsme, gebaseerd op het werk Daode jing vroeger toegeschreven aan de filosoof Lao zi.
* 256 v. Chr.: De opkomende staat Qin zette de koning van Zhou af en veroverde tenslotte alle staten die nominaal deel uit maakten van de Zhou-dynastie.

lees verder over de Oostelijke Zhou-dynastie


Qin-dynastie

221 - 206 v. Chr.


 

* Hoofdstad: Xianyang
* Eerste hereniging van alle Chinese staten onder één keizer.
* Eerste keizer van geheel China: Qin Shi Huangdi (221-210 v. Chr.)
* Streng legalistische staatsmacht.
* Verbinding van oude en nieuwe fortificaties vormden de eerste fase in de bouw van de Grote Muur.
* Eenheid in het Chinese karakterschrift, het zgn. 'Kleine Zegelschrift' werd bewerkstelligd door de belangrijkste raadsman van de eerste keizer, Li su.
* Oppositie van de kant van aanhangers van de oude feodale staten tegen het nieuwe centrale gezag werd op instigatie van Li Su in eerste instantie effectief onderdrukt: In 213 v.Chr. moesten alle klassieke geschriften worden vernietigd, gevolgd door de terechtstelling in 212 v. Chr. van 460 (Confucianistische) filosofen.
* Na de dood van de eerste keizer braken weldra opstanden uit tegen het strenge en onderdrukkende bewind van Qin.

lees verder over de Qin-dynastie


Westelijke Han-dynastie

206 v.Chr. - 9 na Chr.

* Hoofdstad: Chang'an
* Een voormalige Qin-legeraanvoerder, Liu Bang, stichtte de Han-dynastie na een succesvolle opstand (postume keizernaam: Gaozu, 206-195 v. Chr.).
* Onder Keizer Wudi ('de krijgshaftige keizer', 141-87 v. Chr.) voerde de Han grote militaire campagnes tegen de nomaden in het noorden en westen (o.a. verovering van het Tarim-bekken, dat een belangrijke schakel in de zgn. zijderoute vormde). Uitbreiding van het machtsgebied naar het zuiden uitgebreid tot en met het noorden van het huidige Vietnam.
* Ontstaan van een ambtenaren karakterschrift, tegenwoordig het "officiële" schrift (lishu) genoemd.
* Het canon van de Vijf Klassieke Werken werd opgesteld in de 2e eeuw v. Chr.
* Rond ca. 100 v. Chr. verscheen de 'Optekeningen van de hofhistoriograaf', de Shiji, van de historicus Sima Qian, waarin de geschiedenis van het keizerrijk vanaf de legendarische 5 keizers beschreven is.
* Grote bevolkingstoename en financiële problemen leidden in de periode van ca. 80 - 8 v. Chr. tot opstanden en val van de dynastie.

lees verder over de Westelijke Han-dynastie


Wang Mang-interregnum
(Xin-dynastie)

9-24 na Chr.

* Hoofdstad: Chang'An
* Strijd van de hervormer en usurpator Wang Mang (leefde 45 v.Chr. - 24 n.Chr.) tegen het grootgrondbezit; Wang Mang poogde hervormingen door te voeren op haast elk gebied van de Chinese samenleving: economie (landhervormingen, landbouwprijzen), geldwezen (munthervorming) en staatkunde (centralisering).
* Natuurrampen, hongersnoden en binnenlandse opstanden, gesteund door reactionaire vijanden, bracht de Xin-dynastie vroegtijdig ten val;
* Opstand der "Rode Wenkbrauwen"

Oostelijke Han-dynastie

25-220 na Chr.

 

* Hoofdstad: Luoyang (provincie Henan)
* Liu Xiu uit het vroegere keizerlijk huis herstelde de Han-dynastie (postume naam Guang Wudi; 25 - 57 n. Chr.). De tijdens de Xin-dynastie (Wang Mang-interregnum) verloren gegane gebieden werden heroverd.
* Introductie en verbreiding van het boeddhisme in China.
* Ca 100 n.Chr.: uitvinding van het papier
* "Vijf schepel rijst"-opstand en de opstand der "Gele Tulbanden"
* Generaals zetten eigen machtsbases om in zelfstandige koninkrijken en dwongen de laatste Han-keizer tot aftreden (220 na Chr.).

lees verder over de Oostelijke Han-dynastie


Drie Koninkrijken 

220-265

* Na de val van de Han-dynastie viel het rijk uiteen in 3 zelfstandige koninkrijken, die elkaar voortdurend bestreden:
* Wei, 220-266, (in het noorden); hoofdstad: Luoyang
* Shu Han, 221-263, (in en rond de huidige provincie Sichuan); hoofdstad: Chengdu
* Wu, 222-280, (in het zuiden); hoofdstad: Nanjing
* De legendarische strijd tussen de Drie Koninkrijken is beschreven in de beroemde gelijknamige roman (Sanguo Yanyi) uit de tweede helft van de veertiende eeuw.
* Rond 280 werd het Chinese gebied weer herenigd onder de Jin-dynastie

lees verder over de Drie Koninkrijken


Verdeeldheid tussen noord en zuid 

220-589

* De Jin-dynastie was zwak en werd in 316 ten val gebracht door het toedoen van nomadische groepen uit het noorden. In dat jaar werd Luoyang verwoest door invallers van de Xiongnu (in het Westen 'Hunnen' genoemd), wat naar men zegt dertigduizend inwoners het leven kostte.
* Als gevolg van de invallen van de nomadische barbaren vluchtten vele Chinezen naar het zuiden en bevorderde daarmee verdergaande absorptie van de zuidelijke volkeren in de Chinese cultuur.
* Ontwikkeling van het Chinese schrift tot het zgn. 'reguliere schrift', dat tot op de huidige dag de meest gangbare schrijfwijze van het Chinees is. Eerste bloeitijd van de kalligrafie.
* Het Chinese gebied viel uiteen in een groot aantal onstabiele staatjes, de "Zes Dynastieën":
* (Westelijke) Jin-dynastie (266-316), hoofdstad: Luoyang,
* De zuidelijke staatjes hadden als hoofdstad Nanjing en werden vaak geregeerd door families, die voortkwamen uit de voormalige Han-elite die gevlucht was uit het noorden en zich opvolgers van de Han-dynastie beschouwden:
* Oostelijke Jin-dynastie (317-420),
* Liu Song (420-479),
* Zuidelijke Qi-dynastie (479-505),
* Liang-dynastie (502-557),
* Chen-dynastie (557-589).
* In het noorden wisselde de ene na de andere vreemde dynastie de macht af ("De 16 Koninkrijken"). De heersers van deze dynastieën waren van nomadische herkomst (proto-Turkse, proto-Tibetaanse en proto-Mongoolse).
Na 439 bracht de Noordelijke-Wei-dynastie (385-534) weer eenheid in het noorden. Hoofdsteden: Datong (huidige provincie Shanxi) en vanaf 494, Luoyang in de huidige provincie Henan.
* Aangemoedigd door de Toba heersers (van proto-Turkse afkomst), beleefde gedurende de Noordelijke-Wei-dynastie het boeddhisme een ongekende bloei (in heel China).
lees verder over de Noordelijke Wei-dynastie
* Oostelijke Wei-dynastie (534-550); Hoofdstad: Ye (Henan)
* Westelijke Wei-dynastie (534-557); Hoofdstad: Luoyang (Henan)
* Noordelijke Qi-dynastie (550-570); Hoofdstad: Ye (Henan)
* Noordelijke Zhou-dynastie (557-581); Hoofdstad: Chang'an (huidige Xi'an in Shaanxi)


Sui-dynastie

581-618

* Hoofdstad: Daxing (Chang'an).
* Onder de eerste keizer van de Sui, postuum bekend als Wendi (tot 604), werden het centrale gezag hersteld en bloeide de economie weer op.
* Bouw van belangrijke infrastructurele werken zoals het "Grote Kanaal", dat de Gele rivier (Huang He) met de Yangzi rivier verbond.
* Mislukte veldtochten naar Korea (612-614).
* Economisch mis-management en mislukte militaire avonturen brachten de Sui reeds ten val onder zijn tweede keizer, (Yangdi, 604-618).
* (Voortdurende) bloei van het boeddhisme.

lees verder over de Sui- en de Tang-dynastie


Tang-dynastie

618-907

* Hoofdstad: Chang'an (het huidige Xi'an in Shaanxi).
* Sterke gecentraliseerde macht aanvankelijk gebaseerd op grote militaire successen en bekwaam bestuur.
* Onderwerping van verschillende naburige Turkse staten en Tibet (tussen 639 en 648).
* Afronding van de ontwikkeling van de verschillende schrijfwijzen van het Chinees. Klassieke periode van de kalligrafie. Hoogtepunt van de ontwikkeling van het zgn. 'dolende' schrift.
* Grote bloei van kunst en literatuur, met name beeldhouwkunst, aardewerk en poëzie.
* Hoogtepunt van het zgn. Examenstelsel, waarbij de ambtenaren werden geselecteerd op grond van academische prestaties.
* De groei van het boeddhisme in aantal en macht van zijn aanhangers en kloosters bereikte een climax. Een reactie in de vorm van intensieve vervolging (vooral rond 841-845) luidde het verval van het boeddhisme in China in.
* Vanaf ca. 750 keerde het tij: In 751 werd het Tang-leger ten westen van het Pamir-gebergte bij de Talas rivier verslagen door de opkomende Arabische macht. 'Chinees' Turkestan werd islamitisch en ging voor lange tijd (tot de herovering door de Qing-dynastie tijdens de 18e eeuw) verloren.
* 752-763 opstand van An Lushan. In 756 verovert An Lushan de hoofdstad Chang'an; Keizer Xuangzong vlucht naar Sichuan.
* In 763 veroverden de Tibetanen (korte tijd) Chang'An.
* Een daaropvolgende onafgebroken reeks van opstanden en coups holde de dynastie uit, die ten slotte in 907 viel.

lees verder over de Sui- en de Tang-dynastie


Vijf Dynastieën

907-960

 

* In het noorden losten elkaar "Vijf Dynastieën" in snel tempo af
Hoofdstad: Kaifeng
* In het zuiden heersten in die tijd "Tien Koninkrijken"
* Ten noorden van de Grote Muur onstond de staat Liao (zie onder)
* In 936 stond de Latere Qin-dynastie een gebied ten zuiden van de Grote Muur, de zgn. "16 prefecturen" (omgeving van Beijing) af aan de Liao.
* Tijdens de "Vijf Dynastieën" werden de grote Chinese klassieke werken via de blokdrukmethode massaal verbreid onder de elite.

lees verder over de Vijf Dynastieen

Liao-dynastie

907-1125

 

* De heersers van Liao-dynastie behoorden tot de Khitan (Chinees: Qidan), een van oorsprong semi-nomadisch, proto-mongools volk.
* In 907 werd de Liao-dynastie gesticht. Er waren tegelijkertijd 5 hoofdsteden, waarvan één de 'opperhoofdstad', ten noorden van de Grote Muur
* Vanaf 936 bezette de Liao ook gebied ten zuiden van de Grote Muur.
* Van de naam 'Khitan' is 'Cathay' afgeleid, de westerse middeleeuwse naam voor China.
* Na verschillende militaire expedities (vanaf ca. 1114) van Jin en Z. Song (sinds 1122 formeel in coalitie) tegen de Liao, werd deze staat in 1125 definitief door Jin veroverd.

Noordelijke Song-dynastie

960-1127

Song-dynastie

* Hoofdstad: Kaifeng
* Grote bloeiperiode van economie, kunst, literatuur en de studie der Klassieken. Hoogtepunt onder Keizer Hui Zhong (r. 1100-1125), die zelf een begaafd schilder en kalligraaf was.
* Dominantie van de ambtenaren ten koste van de macht van het leger.
* Sociale onrust gepaard met interne machtsstrijd verzwakte de dynastie vanaf de 11e eeuw.
* Ontstaan en bloeitijd van het neo-confucianisme.
* 1127: Verovering van verwoesting van Kaifeng en gevangenneming van de keizer en hofhouding door de Jurchen (Jin-dynastie).

lees verder over de Song-dynastie

Xi Xia-dynastie

1038-1227

* Hoofdstad: Xing Qing
* De Xi Xia vond zijn oorsprong in de resten van een eens groot Tibetaans koninkrijk, dat vanaf de 10e eeuw in verval was geraakt.
* In 1038 riep de leider van de stam der (Tibetaanse) Tangoeten in het noorden van het voormalige Tibetaanse koninkrijk de Xi Xia-dynastie uit.
* De Xi Xia-staat beheerste een belangrijk stuk van de zijderoute.
* 1205-1209: Verovering door de Mongolen van Djenghiz Khan.
* In 1227 werd de Xi Xia-staat na een opstand, door de Mongolen volledig vernietigd.

Jin-dynastie

1115-1234

Beeld Boeddha, Jin-dynastie

* Dynastie van proto-Mantsjoe stam der Jurchen; Hoofdstad: Beijing (vanaf 1125); na 1215: Kaifeng)
* 1115: Uitroeping van het Jin-keizerrijk.
* 1125 Verovering van Peking, (voormalige hoofdstad van Liao), hoofdstad tot 1215.
* 1126: Verovering van Kaifeng (hoofdstad van de N. Song-dynastie.)
* In 1234 werd Jin op zijn beurt door de Mongolen onder de voet gelopen, waarmee geheel China ten Noorden van de Yangtze (Yangzi) rivier in handen van de Mongolen kwam.

Zuidelijke Song-dynastie

1227-1279

* Hoofdstad: Hangzhou (vanaf 1138; daarvoor nog enige jaren Nanjing)
* De Zuidelijke Song was met name in cultureel opzicht een continuering van de Noordelijke.
* Invoering van papiergeld.
* Zhu Xi (1130-1200), grote filosoof van het neo-confucianisme.
* Vanaf 1235 voerde de Z. Song een verbeten verdedigingsoorlog tegen de Mongolen tot het bittere einde in 1279.

lees verder over de Song-dynastie

Yuan-dynastie

1279-1368

* Mongoolse dynastie.
* Hoofdstad: aanvankelijk Karakorum, vanaf 1264 Dadu / Khanbalik (Beijing)
* Djenghiz Khan (1167-1227) veroverde de Xi Xia (1209) en Jin (1215) keizerrijken en grote delen van centraal Azië.
* Regering Kubilai Khan: 1260-1294
* In 1279 worden de laatste haarden van Chinese weerstand gebroken, waarmee de Song-dynastie ten onder gaat.
* Marco Polo verbleef in China van 1275-1292.
* 1274 en 1281: mislukte expedities naar Japan (gered door de "Goddelijke Wind" / Kamikaze).

lees verder over de Yuan-dynastie


Ming-dynastie

1368-1644

 * Hoofdstad: Oorspronkelijk Nanjing (Nanking); vanaf 1421 Beijing (Peking).
* In 1368 stichtte de rebel Zhu Yuanzhang de Ming-dynastie. Hij is bekend geworden als de Hongwu keizer (1368-1399).
* Onder de Yongle keizer (1402-1424) bereikte de Ming zijn maximale expansie.
* De moslim eunuch Zhenghe ondernam 7 expedities naar de Indische Oceaan tussen 1405 en 1433.
* In de 15e eeuw begon de bouw van de Verboden Stad. Grote delen van de Grote Muur. die tegenwoordig gerestaureerd en belopen kunnen worden stammen uit deze periode.
* Vooral gedurende de 16e eeuw neemt de militaire sterkte van de dynastie af en verzwakte de macht van de troon.
* Eerste kontakten met de opkomende westerse zeevarende naties. Blijvend gevolg is het afstaan van Macao aan de Portugezen in 1557.
* In 1644 lukt het een rebellenleger onder leiding van Li Zicheng, Peking te veroveren. De te hulp geroepen Mantsjoe-troepen maakten zich echter meester van de macht.

lees verder over de Ming-dynastie

Qing-dynastie

1644-1912

 * De Mantsjoe-heersers van de Qing-dynastie waren etnisch verwant aan de Jurchen van de vroegere Jin-dynastie (1115-1234). Hun machtsbasis lag van oorsprong buiten de Grote Muur, rondom het huidige Shenyang (Mukden of Moekden) in Noordoost-China.
* Hoofdstad: Beijing (vanaf 1644, daarvoor Mukden)
* Reeds omstreeks het begin van de 17e eeuw stichtten de Mantsjoes hun eigen Qing-dynastie.
* In 1644 namen de Mantsjoes de macht over van de gevallen Ming-dynastie. Het zou echter nog tot het einde van 17e eeuw, onder de Kangxi keizer (1662-1722), duren voordat het rijk in zijn gehele vroegere omvang onder controle was.
* 1683: Inlijving van Taiwan bij het keizerrijk, na de Nederlanders van het eiland verdreven te hebben.
* Gedurende de 18e eeuw, onder de Yongzheng (1723-1735) en Qianlong (1736-1795) keizers, bereikte China zijn grootste territoriale expansie ooit.
* Ca. 1791 Verschijning van de roman: "Droom in een rode kamer" (Honglou Meng) door Cao Xueqin (1715-1764)
* De problemen, die tot de val van de Qing leidden, waren de overbevolking en het onvermogen om een antwoord te geven op het steeds agressievere optreden van de westerse machten op het Chinese grondgebied.
* 1796-1804: Opstand van de Witte Lotus.
* 1839-1842: "Opiumoorlog" tegen de Engelsen met catastrofale afloop voor het prestige van de dynastie. Bij de vrede van Nanjing werd aan de Engelsen vijf Verdragshavens gegund: Shanghai, Guangzhou (Canton), Xiamen (Amoy), Fuzhou en Ningbo (Ning po). Afstand van het eiland Hong Kong aan Engeland. Dit verdrag, tezamen met een aantal andere voor China zeer ongunstige verdragen worden de 'ongelijke verdragen' genoemd.
* 1851-1865 Taiping opstand. Grootste opstand van vele in deze periode, in bijna geheel China.
* Van 1861-1908 beheerste, Cixi, de weduwe van de Xianfeng keizer, het keizerlijke hof.
* 1894-1895 Chinees-Japanse Oorlog, uitmondend in een Chinese nederlaag. Een van de clausules van het verdrag van Shimonoseki was het afstaan van Taiwan.
* Na de Chinees-Japanse oorlog probeerden de buitenlandse mogendheden zoveel mogelijk concessies van de Chinese regering binnen te halen.
* In een sfeer van haat tegen de buitenlanders en als reactie tegen mislukte hervormingen brak in 1900 de Bokseropstand uit (geleid door het geheime genootschap van de Boksers).
* 1905: Afschaffing van het examenstelsel; Einde van het confucianisme als officiële staatsfilosofie.
* Oktober 1911: Revolte in Wuchang gevolgd door de ineenstorting van het Qing-gezag in heel China
* Januari 1912: Uitroeping van de republiek door Sun Yat-sen (Zhongshan) in Nanjing.
* 12 februari 1912: Abdicatie van de laatste keizer (Xuantong, beter bekend onder zijn eigen naam Pu Yi).

lees verder over de Qing-dynastie

Republiek 

1913-1949

* Voorlopige president werd Sun Yat-sen, die spoedig afstand deed t.b.v. Yuan Shikai, de eerste formele president van de Republiek (1912-1916).
* September 1914: Japan bezet de Duitse gebieden op het Shandong-schiereiland in het kader van haar deelname aan WO I.
* 1915: De "21 eisen" door Japan aan China; Begin van een groeiende Japanse greep op China en - als gevolg van de "21 eisen"- van toenemende anti-Japanse sentimenten in de Chinese samenleving.
* 1915: Oprichting van het tijdschrift Xinqingnian (letterlijk: "Nieuwe Jeugd") door Chen Duxiu; Begin van de Nieuwe Cultuurbeweging.
* Na de dood van Yuan Shikai brak een periode van anarchie aan (1916-1926), die bekend staat als de tijd van de krijgsheren ('warlords'). China was practisch verdeeld in een noordelijk deel, waar de 'Noordelijke warlords' het voor het zeggen hadden en het zuiden waar de nationalistische tegenregering in Guangzhou (Canton) gevestigd was.
* 1919: Verdrag van Versailles met als voor China zeer teleurstellende punt van bevesting van Japanse bezetting in Shandong. Hierop vonden de 4e mei nationalistische betogingen plaats in Peking die het startpunt vormden van een beweging van, op westerse leest geschoeide, versnelde hervormingen ('Vier Mei Beweging'); Grote opmars van de spreektaal (baihua), ten koste van de klassieke schrijftaal (wenyan). Het geheel van moderniseringen op cultureel gebied wordt de "Nieuwe Cultuurbeweging" genoemd.
* 1921: Oprichting van de Chinese Communistische Partij (CCP).
* President van de Zuid-Chinese regering met zetel in Guangzhou (Canton) was Sun Yatsen (1921-1925)
* Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi in Pinyin), leider van de Guomindang (Kuomintang, KMT, Nationalistische partij) van 1925-1949 en, vanaf 1928 met korte tussenpozen, president van de Republiek.
* 1923-1927: Verbond tussen CCP en KMT (Eerste "Verenigd Front")
* 1926-1928: Veldtocht naar het noorden, die leidde tot omverwerping van de warlords-regimes in het noorden van China. Verplaatsing van de nationalistische regeringszetel van Guangzhou naar Wuhan en later naar Nanjing.
* 1927-1937: Zgn. Nanking (Nanjing) periode, waarin Chiang Kai-shek de dominerende leidersrol vervulde
* Mei 1928: aanval van Japanse troepen op de hoofdstad van de provincie Shandong, Jinan.
* In september 1931 vond het zgn. 'Mukden-incident' plaats, gevolgd de bezetting door Japanse troepen van Mantsjoerije. Het bezette gebied werd in 1932 omgevormd tot de 'zelfstandige' marionettenstaat "Manzhouguo" (Manchukwo). De laatste keizer van China (Pu Yi) werd staatshoofd.
* Januari 1932: Japanse aanval op Shanghai.
* 1934-1935: De "Lange Mars"; Feitelijk een vlucht van de communisten naar het noorden van China (Yan'an); tocht van tienduizend km. Mao Zedong komt als onbetwist leider van de CCP tevoorschijn.
* Oktober 1936: inval van Japanse troepen in Binnen-Mongolië.
* November 1936: Xi'An-incident, waarbij Chiang Kai-shek door eigen troepen ontvoerd werd om hem tot samenwerking met de communisten tegen Japan te dwingen, resulterend in het Tweede Eenheidsfront van CCP en KMT.
* 1937: Uitbreken van de (tweede) Japans-Chinese oorlog na het 'Marco Polo-brug'-incident. Bloedbad van Nanking.
* Verplaatsing van de hoofdstad naar Chongqing (provincie Sichuan) in het onbezette deel van China.
* Augustus 1945: De plotselinge capitulatie van Japan doen een machtsvacuüm ontstaan in de voormalige bezette gebieden. Een race tussen nationalisten en communisten deze gebieden te bezetten volgt.
* 1945-1949: Burgeroorlog tussen de aanhangers van KMT en CCP, geëindigd in de overwinning van de communisten en de vlucht van de nationalistische regering o.l.v. Chiang Kai-shek naar Taiwan.

lees verder over de Republiek

Volksrepubliek 

1949-heden

Volksrepubliek

* Hoofdstad: Beijing (Peking)
* Op 1 okt. 1949 riep Mao Zedong de Volksrepubliek uit (Mao: 1893-1976)
* October 1950: Militaire bezetting van Tibet
* 1950 Erkenning door Nederland van de Volksrepubliek (Zie pagina: Chinees-Nederlandse relaties)
* 1950: Het uitbrkene van de Koreaanse oorlog bracht de Volksrepubliek rechtstreeks in conflict met de Verenigde Staten.
* Mei 1956 - eind 1957: start van de campagne 'Laat honderd bloemen bloeien, laat de honderd scholen redetwisten.' waarin intellectuelen werd opgeroepen kritiek te leveren, in 1957 gevolgd door de 'antirechtsen campagne' waarin vele uitgesproken critici het doelwit werden.
* 1958-1960: 'De Grote Sprong Voorwaarts' beweging gepaard met veel revolutionair elan met als doel o.a. een verregaande economische decentralisatie, industrialisatie en oprichting van 'volkscommunes'. De 'Sprong' mislukte, miljoenen vonden de hongerdood. Aftreden van Mao als president van de Volksrepubliek.
* 1959: Opstand in Tibet; vlucht van de Dalai Lama.
* 1964: Eerste Chinese atoombom.
* 1966-1969: De 'Grote Proletarische Culturele Revolutie'; Pogingen van Mao om tot ideologische zuiverheid te komen in 1962 bereikten een militant hoogtepunt in de Culturele Revolutie. Factie van Mao en Lin Biao, gesteund door Volksleger, contra de factie o.l.v. Liu Shaoqi en Deng Xiaoping. Miljoenen jongeren (Rode Gardisten) gemobiliseerd om partijkaders aan te vallen. Uitspraken van Mao, neergelegd in het Rode Boekje vormden hun leidraad. Chaos in China, opnieuw met miljoenen slachtoffers.
* 1969: Grensconflicten met de Sovjet-Unie.
* 1971: vermeende couppoging door de vice-partijvoorzitter en legerleider Lin Biao. Hij stierf op de vlucht bij een vliegtuigongeluk.
* Sinds 1971: Lidmaatschap van Verenigde Naties en permanente zetel in de Veiligheidsraad.
* 1972: Bezoek van de Amerikaanse president Nixon aan China ('ping pong diplomatie').
* 1976: overlijden van premier Zhou Enlai, maarschalk Chu De en Mao: opvolging door Hua Guofeng; Arrestatie van de 'bende van vier' (onder leiding van Mao's weduwe Jiang Qing)
* 1979 Erkenning door de Verenigde Staten van de Volksrepubliek (ten nadele van de Nationalistische regering op Taiwan).
* 1981 Aftreden van Hua als partijvoorzitter en feitelijke machthebber, ten gunste van Deng Xiaoping, die al in 1978 het brein was achter de "Vier Moderniseringen', een plan om China uit het economische slop te trekken.
* 1988: Na een zeegevecht met de Vietnamese marine beheerst China de Spratly eilanden in de Zuid-Chinese zee.
* 1989: Neerslaan van studentendemonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede (Tiananmen) in Beijing. Ontslag voor Zhao Ziyang; Jiang Zemin nieuwe politieke leider.
* 1997: Britse Kroonkolonie Hong Kong teruggeven aan China.
* 1999: Portugese enclave Macao teruggegeven aan China.

lees verder over de Volksrepubliek

Taiwan 

1949-heden

Taipei101 building; foto ©Geledraak, 2005

* Hoofdstad: Taipei (Pinyin: Taibei)
* De geschiedenis van Taiwan vanaf de komst van ongeveer 2 miljoen aanhangers van de KMT in 1949 wordt voornamelijk gekarakteriseerd door de bijzonder hoge economische groei die tot ongeveer 2001 aanhield.
* 1949-1975: Tot zijn overlijden in 1975 bekleedde Chiang Kai-shek het ambt van president van de republiek (Republic of China, ROC, voortzetting van de voor-oorlogse Chinese republiek, uitgeroepen door Sun Yatsen in 1911) en het voorzitterschap van de KMT.
* 1971: Taiwan raakt zetel in de VN kwijt .
* 1973: Chiang Ching-kuo (zoon van Chiang Kai-shek) premier, vanaf 1975 voorzitter van de KMT en vanaf 1978 tot zijn dood in 1988 president van de ROC. Tijdens zijn bewind vonden hervormingen en democratisering plaats. Lee Teng-hui (KMT) volgde hem op, als eerste in Taiwan geboren president. In maart 1996 werd hij tevens de eerste door het volk gekozen president. In 2000 won Chen Shui-bian (DPP) de presidents-verkiezing.
* In 2004 werd "Taipei 101", het hoogste gebouw ter wereld (509 m) opgeleverd. Zie foto (© Geledraak/2005)
 

Voor de geschiedenis van Taiwan vanaf de 17e eeuw, zie de hieraan gewijde pagina.

lees verder over de geschiedenis van Taiwan

 

Is Taiwan een deel van China?
Lees hierover meer.


 Laatst gewijzigd op: 23-11-2013
 
Reacties op deze pagina reageren op artikelreageren
 
Charmaine 11-02-2010
Deze site is echt hartstikke interessant. ;)
Komt goed van pas voor m'n werkstuk over China :D Ben trouwens zelf Chinees, alleen z'n mijn ouders in Singapore geboren :P
Maar hoe dan ook, ik geloof dat ik een ruimvoldoende voor m'n werkstuk ga krijgen :D

Charmaine
Pris 30-12-2009
Harstikke bedankt!!!!
Geledraak 28-12-2009
Hi Pris,
in het net verschenen overzichtswerk van de geschiedenis van het Chinese keizerrijk (B.J.ter Haar, 2009) staat het volgende: (p.52-53) De term yang is ouder dan yin (=schaduwzijde van een heuvel), en stamt uit de Shang-dynastie in verband met de zonne-verering. De term verwijst naar de zonnewarmte of de positieve gevolgen ervan. Pas rond 300 v. Chr. zijn yin en yang als begrippenpaar gebruikt, ook in de astronomie en astrologie
Pris 28-12-2009
Ik vind dit een hele goeie site want ik moet een symbool vinden en ik heb Yin en yang gekozen. Maar waar kan ik vinden hoe lang die al bestaat?
patricia 04-12-2009
huuummm goede site man!!!
en in groep 7 zeven moeten we een werkstuk spreekbeurt en boekbespreking

Gastpagina's

VNC Asia Travel - al 35 jaar
Dé China specialist!
Jouw Chinareis
Stichting EuSino
DimSum reizen
China online reizen
China Minority Travel
WondersofYunnan
Chinese Kookworkshop
Massage in Eindhoven
Chinees leren in BeijingIn de spotlights:


Op zoek naar een passend relatiegeschenk voor uw zakenreis naar China of Taiwan? Fotoboek Holland of Amsterdam in het Chinees. Fraai uitgegeven en makkelijk mee te nemen, zie webshop Zaiton.nl

Uw bedrijf in de spotlights?
Handig voor korte acties zoals nieuw bedrijf of aanbiedingen. Max. 20 woorden. Lees hier meer..!

advertenties cultuur


Veel boeken uit eigen import

Het weer in Beijing